Jest wezwanie na spółkę z GPW Premia to 17,7 proc. Puls Biznesu pb.pl

Strony zawarły też przedwstępną umowę, na mocy której – EIF IX – subfundusz British Pound: GBP/USD (GBP=X) Analysis and Trade Ideas kupi ok. 51,81 proc. W ramach transakcji EIF IX zainwestuje 104 mln zł. Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,3 mld euro w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 spółkach.

PFR zażąda zwrotu pomocy od 2 tys. firm

Pełne wdrożenie strategii Wise Futurist 2030 umożliwi Sescom zrealizowanie wizji europejskiego przywództwa w dziedzinie technicznego facility management dla sektora retail. Silna firma to stabilny, wiarygodny partner biznesowy i pracodawca zapewniający rozwój w międzynarodowych strukturach – powiedział założyciel i CEO spółki Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie. Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy, którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu.

Zainwesto-waliśmy w 155 spółek

Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 139 spółkach. Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych.

Enterprise Investors

Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie. Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. – Sprzedaż akcji w wykonaniu postanowień PSPA zostanie zrealizowana po przeprowadzeniu przymusowego wykupu i nastąpi w ramach transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. Zgodnie z PSPA, zamknięcie transakcji nastąpi 10 dnia roboczego od daty ziszczenia się ostatniego warunku zawieszającego, o ile strony nie uzgodnią innego terminu.

Utworzyliśmy10 funduszy

To wszystko w połączeniu z udaną akwizycją w Wielkiej Brytanii pozwala nam planować dalszą dynamiczną ekspansję firmy. Efektywność operacyjna to jeden z kluczowych czynników, na które zwracamy uwagę przy wyborze partnerów biznesowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Anwim przez Polish Enterprise Funds SCA – fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, podał Urząd na Twitterze. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji.

Polish Enterprise Funds SCA – skład portfela

Dodatkowo zarząd Sescom poinformował, że po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz w wyniku negocjacji z kupującym, podjął decyzję o wyodrębnieniu ze struktur Grupy Sescom segmentu działalności w obszarze technologii wodorowych. Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w 2018 r. – To, co przyciągnęło naszą uwagę do Sescom, to atrakcyjny rynek, który wymaga połączenia wysokiej wiedzy technicznej, doświadczenia i mobilności. Jesteśmy pod dużym wrażeniem systematycznie rosnącej bazy klientów spółki, która składa się z wymagających najwyższej jakości obsługi europejskich liderów w swoich segmentach.

Enterprise Investors wesprze dynamiczny rozwój Sescom

– W związku z powyższym, w ramach czynności zamknięcia transakcji, zostaną zawarte umowy sprzedaży akcji i udziałów, które spółka posiada w spółkach prowadzących działalność w obszarze technologii wodorowych, tj. Spółka sprzeda wszystkie posiadane akcje lub udziały w (i) Nepthyne S.A., (ii) Bankilo PSA oraz udziały w (iii) SES Hydrogen Energy sp. Sescom zawarł z 10 podmiotami porozumienie, na mocy którego zostanie przeprowadzony przymusowy wykup wszystkich akcji spółki – nie będących w posiadaniu stron porozumienia – tj. Głosów na walnym zgromadzeniu po 77,83 zł za akcję.

Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu.

  1. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.
  2. Efektywność operacyjna to jeden z kluczowych czynników, na które zwracamy uwagę przy wyborze partnerów biznesowych.
  3. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami.
  4. Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie długu.

Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań. We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. Zakończyliśmy inwestycje w 139 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).

W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym.

Po przeprowadzeniu transakcji, akcjonariuszami spółki pozostaną JSH Fundacja Rodzinna, Sławomir Kądziela oraz Kupujący (docelowi akcjonariusze) – podał także Sescom w komunikacie. Jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. – Silny fundusz daje nam większą zdolność do zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju. To szczególnie ważne ze względu na dużą dynamikę globalnych zmian społecznych oraz wyzwań klimatycznych. Obecność inwestora finansowego w akcjonariacie Sescom jest wyraźnym sygnałem, że realizacja strategii będzie wiązała się z dalszą profesjonalizacją, optymalizacją i ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu przymusowego wykupu będzie Ipopema Securities. Przedmiotem wezwania jest 2,75 mln walorów, w tym 703 tys. Anwim działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Działalność prowadzona jest na terytorium Polski.

EI – jako pierwsza firma PE w Europie Środkowo-Wschodniej – zostało sygnatariuszem United Nations Global Compact. Jesteśmy także zaangażowani w propagowanie celów, narzędzi i najlepszych praktyk ESG wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki.

Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Enterprise TeleTrade Forex Broker-przegląd i informacje Investors łączy wiedzę branżową z doświadczeniem zdobytym na lokalnych rynkach. W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości.

Po przeprowadzeniu wykupu, sprzedający oraz spółka będą posiadać 2,1 mln akcji, stanowiących 100% kapitału oraz uprawniających do wykonywania 2,85 mln głosów w spółce, co stanowi 100% głosów na walnym. Przymusowy wykup zostanie ogłoszony 17 czerwca 2024 r., a dzień przymusowego wykupu został ustalony na 20 czerwca 2024 r., zaś akcje będzie nabywać wyłącznie JSH Fundacja Rodzinna, podał z kolei Sescom. Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Inwestujemy środki Enterprise Fund IX. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, EIF IX finansuje wykupy akcji spółek i dynamiczny rozwój firm z sektorów rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4]. Po przeprowadzeniu transakcji, Grupa Sescom będzie koncentrować się na rozwoju działalności w Opinie podobne do ankiety, w której stosuje się zarządzanie czasem do zwiększania zysków podstawowym obszarze, tj. Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek. Istotne dla nas wartości promujemy zarówno w branży private equity, jak i wśród szerszej społeczności biznesowej.

Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie długu. Realizowane przez nas transakcje mieszczą się zwykle w przedziale 20–75 mln EUR, w zamian za znaczący pakiet mniejszościowy lub pełną kontrolę właścicielską nad spółką. Przyjmujemy długi horyzont inwestycyjny – zazwyczaj od 5 do 8 lat.


Comments

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *